Sala Flyhard

Declaració d'accessibilitat

FLYHARD PRODUCCIONS S.L, s’ha compromès a fer accessibles el seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a salaflyhard.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 24 d'octubre de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una avaluació portada a càrrec de LaMantis Disseny i Internet SL. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 24 d'octubre de 2023.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de info@salaflyhard.com , https://www.salaflyhard.com/es/contactar.html, o bé per via telefònica 93 432 24 77 o presencialment a l'adreça C. Alpens nº 3, Barcelona.
Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit aFLYHARD PRODUCCIONS S.L,, a l’adreça C. Alpens nº 3, Barcelona o per mitjà del formulari que figura a https://www.salaflyhard.com/es/contactar.html.
En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit a FLYHARD PRODUCCIONS S.L,., a l’adreça C. Alpens nº 3, Barcelona o per mitjà del formulari que figura a https://www.salaflyhard.com/es/contactar.html. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020. Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses pel Departament de Comunicació com a responsable en matèria d’accessibilitat web de l’empresa.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu info@salaflyhard.com indicant:

  • La URL del contingut
  • El vostre nom i correu electrònic
  • El format en què necessiteu la informació
  • Informació complementària

Compromís de FLYHARD PRODUCCIONS S.L, en matèria d’accessibilitat web

FLYHARD PRODUCCIONS S.L, treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del FLYHARD PRODUCCIONS S.L, complir plenament les pautes d’accessibilitat web.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors. D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

Recursos que poden ajudar a millorar l’accessibilitat dels continguts des del vostre dispositiu: AbilityNet – My computer my way, Addtional information on how to customise our website appearance.