Sala Flyhard

Avís Legal

FLYHARD PRODUCCIONS S.L, com a responsable del Lloc web i de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: FLYHARD PRODUCCIONS S.L.
CIF: B64311418
Direcció postal: C/ Alpens nº 3, 08014 de Barcelona
Correu electrònic: info@salaflyhard.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER;

Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;

Utilitzar les vostres dades per contactar amb vosaltres, tant per via electrònica com no electrònica i/o per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat

Notificar-vos canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avisos legals o política de cookies.

Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@salaflyhard.com

D’acord amb la LSSICE, FLYHARD PRODUCCIONS S.L. no realitza pràctiques de SPAM; per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebreu de FLYHARD PRODUCCIONS S.L. teniu la possibilitat de cancel·lar el vostre consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No utilitzarem les vostres dades personals per cap altra finalitat de les descrites, excepte en cas d’obligació legal o requeriment judicial.

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o mentre no exerciu el vostre dret de cancel·lació, oposició o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per iniciar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

Les vostres dades no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el vostre consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcar la casella corresponent a l’hora de recollir les vostres dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de FLYHARD PRODUCCIONS S.L. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament a que FLYHARD PRODUCCIONS S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’Usuari indiqui el contrari:

L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús en base al seu historial de compres.

En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altre informació sobre els serveis i productes de FLYHARD PRODUCCIONS S.L. iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remeteu informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

FLYHARD PRODUCCIONS S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. La informació que ens proporcioneu tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de FLYHARD PRODUCCIONS S.L.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de FLYHARD PRODUCCIONS S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@salaflyhard.com Amb Assumpte “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del vostre DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuaris, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació a la protecció de les vostres dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM. Obtenim la informació mínima i indispensable mitjançant el formulari de subscripció. En aquest formulari facilitareu les dades següents: e-mail, nom, cognoms, codi postal i telèfon mòbil.

Si compreu entrades mitjançant la nostra pàgina web http://www.salaflyhard.com us sol·licitarem que ens proporcioneu informació personal, incloent el vostre nom, número del Document Nacional d’Identitat, data de naixement, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit. Haureu de tenir en compte, en cas de procedir a la compra d’entrades, les condicions específicament regulades a

http://salaflyhard.com

XARXES SOCIALS. Us informem que FLYHARD PRODUCCIONS S.L. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FLYHARD PRODUCCIONS S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

 

FLYHARD PRODUCCIONS S.L. tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que FLYHARD PRODUCCIONS S.L. consideri inapropiats.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, FLYHARD PRODUCCIONS S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de FLYHARD PRODUCCIONS S.L., podent-vos enviar informació del vostre interès.

Podeu accedir a més informació en la present política de privacitat.

En tot cas, si remeteu informació personal a través de la xarxa social, FLYHARD PRODUCCIONS S.L. quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultat les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT. Les dades que ens faciliteu es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

LEGISLACIÓ. A tots els efectes les relacions entre FLYHARD PRODUCCIONS S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.